Achtergrond
Aanbesteding

Een belangrijke fase In overleg met u wordt op zeer zorgvuldige wijze gekozen welke aannemers, onderaannemers en/of leveranciers kunnen worden uitgenodigd prijsopgave te doen. Ná aanbesteding en éénheidsduiding verstrekt Select BouwNet een overzicht van de begrotingen die zijn ingediend.

Aankoopkeuring

Aankoopkeuringen zijn een steeds belangrijker rol gaan spelen bij de koop/verkoop van een pand. U als ondernemer, makelaar, projectontwikkelaar, bank of andere geldverstrekker wil immers weten in hoeverre het onroerend goed in kwalitatieve zin z'n geld waard is. Wij bieden een gedetailleerd, uitgebreid en duidelijk overzichtsrapport. Als optie kan hierbij een virtuele restyling worden verzorgd. Het object wordt geheel ingemeten en vervolgens met een 3D-projectie de mogelijkheden getoond. De potentiële koper en/of investeerder heeft hiermee een betere indruk van de ruimte en ziet gelijkertijd de mogelijkheden die het pand voor de toekomst te bieden heeft.

Aanvraag

Nadat het plan door u voor akkoord is gegeven wordt voorafgaand aan een definitieve aanvraag een voorlopige aanvraag ingediend. Voordeel hierbij is dat nog mogelijke knelpunten vanuit bijvoorbeeld ruimtelijke ordening bijgesteld kunnen worden.

Beheer & Onderhoud

Gebouweigenaren, w.o.: woningbouwverenigingen en corporaties krijgen te maken met onderhoud. De ervaring heeft geleerd dat met een zorgvuldig samengesteld plan van aanpak, een regelmatige inspectie en uitvoering het gebouw z'n waarde behoudt. Op termijn betekent dit minder ingrijpende renovaties en véél minder kosten. Onze organisatie met z'n vele specialisten kan adequaat reageren op mogelijke onvolkomenheden aan of in het gebouw.

Berekeningen

Alle nodige BOUWBESLUIT berekeningen w.o.: de statische- tot isolatieberekeningen en ventilatie- tot daglichtberekeningen kunnen worden verzorgd. Ook de geluidsberekeningen vormen een onderdeel van het Netwerk.

Bouw

Voorafgaand aan de bouw wordt zorgvuldig de planning en organisatie vastgelegd. Tijdens de bouw vindt controle hierop plaats en worden mogelijke wijzigingen in het plan schriftelijk vastgelegd.

Constructie

Constructie bepaalt kwaliteit De juiste keuze voor een constructeur is daarom van groot belang. Hij of zij moet kunnen meedenken met hetgeen wordt gewenst en geen overbodig zware constructies samenstellen. Met de huidige grondprijzen zal anders de bouwprijs onevenredig stijgen. Samenwerking met een aantal vakbekwame constructeurs heeft een selectie opgeleverd die kan bogen op genoemde kwaliteiten. Hiermee draagt ook dit facet bij tot behoorlijke besparingen.

Lokatieonderzoeken

Ondernemers kunnen voor de keus komen dat hun bedrijf elders moet worden voortgezet danwel wordt uitgebreid met meerdere vestiging. Dit kan o.a. te maken hebben met een mogelijke uitbreiding of bestemmingsverandering. Een keus waarbij de toekomstige locatie, kavelprijs en personele bezetting van eminent belang zijn. Met het Netwerk van mogelijke locaties kunnen wij hierover snel rapporteren. Ook zijn hiervoor in Duitsland reeds gemeenten aangezocht.

Ontwerp

Met u stellen wij het program van eisen op. Dit overzicht geeft aan welke wensen u met de bouw ofwel verbouw wilt uitvoeren en in hoeverre het budget mag reiken.. Vanuit het netwerk maken wij samen met u een keuze welke architect- of bouwkundig bureau het meest hierop aansluit. De keus wordt wederom gemaakt op basis van goede recensie, referentie, ervaring en offerte.

Preventie

Veiligheid in het bedrijf staat voorop. De bouwkundige plattegronden tezamen met de tekeningen van de gebouwgebonden installaties en ontruimingsplattegronden dienen een drie-éénheid te vormen. Volgens NEN-1414 verzorgd Select BouwNet ontruimingsplattegronden en stemt deze af op de actuele stand van zaken in uw bedrijf. Actualisering, digitalisering en beheren van bestaande tekeningen, w.o. de bouwkundige en installatietechnische tekeningen vormen ook hiervan een onderdeel.